Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden is te downloaden in pdf formaat via de website.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze online of schriftelijke aanmeldingen en al onze online of contante verkoop van diensten en producten. Hierna te noemen als “de overeenkomst”, waarbij de diensten worden verleend of de producten worden verkocht door license4sure.nl, hierna te noemen als “de rijschool”, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of digitaal anders zijn overeengekomen.
 3. Onze wederpartij in deze Algemene Voorwaarden wordt hierna “de leerling” genoemd.
 4. De rijschool biedt de praktijk opleidingen voor de categorieën auto en motor. Waarbij de leerling zelf online aankopen doet voor de rijlessen, examens en de leermiddelen ervan.

Artikel 2 Verplichtingen van de rijschool

De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen:

 1. Dat er zoveel mogelijk geprobeerd wordt om een vervangende instructeur in te zetten indien de rijles(sen) en/of toetsen en/of rijexamens in geval van ziekte van de instructeur niet door kan gaan.
 2. Met deugdelijk lesmateriaal te werken en te zorgen voor een geschikt voertuig tijdens de rijles(sen), toets en de rijexamen(s).
 3. Dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
 4. Dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur.
 5. Dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) door de rijschool -onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden- daadwerkelijk is ingediend bij de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), het CCV, of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR) uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het onderzoek aan de rijschool heeft voldaan.
 6. Dat de leerling, die via de rijschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, het CCV, of Bureau Nader Onderzoek tot het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde les(motor)voertuig als waarin hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een les(motor)voertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type.
 7. Dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de overeenkomst of in de online verkochte diensten of producten, volledig wordt benut voor het geven van rijles.
 8. Dat er een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking biedt van € 1.000.000,00 tegen aansprakelijkheid van de rijschool bij een ongeval aan de tegenpartij tijdens een rijles of een onderzoek.

Artikel 3 Verplichtingen van de leerling

De leerling is verplicht er zorg voor te dragen:

 1. Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de rijschool wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen.
 2. De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 24 uur voor de afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden meegerekend in deze 24 uur. Afzegging dient te gebeuren middels het online rijlesreserveringssysteem van de rijschool. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij:

  1. afzeggen vanwege een dringende reden, zoals de begrafenis van een overledene in de naaste familie (t/m 2e graad).
  2. een eigen spoedopname in het ziekenhuis.

  In deze twee gevallen kan de rijschool naar bewijsdocumenten vragen. Bij het niet kunnen overleggen van bewijsdocumenten, brengt de rijschool toch de gehele rijlesprijs in rekening bij de leerling.

 3. Alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
 4. Het met de rijschool overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van het onderzoek na te komen.
 5. Zich ervan te overtuigen dat, indien het rijexamen met goed gevolg is afgelegd, op grond van de verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. De rijschool kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld, indien aan de leerling de afgifte van het rijbewijs wordt geweigerd.
 6. Een melding bij de rijschool te maken bij eventueel medicijn-, alcohol-, of drugsgebruik. Indien van deze zaken een vermoeden bestaat heeft de rijschool het recht om de gemaakte afspraken te annuleren. Wanneer blijkt dat gebruik van deze stoffen worden verzwegen zal de overeenkomst zonder restitutie worden ontbonden. Tevens worden de hieruit voortvloeiende bekeuringen of schades bij de leerling verhaalt.
 7. Zich ervan te overtuigen dat indien een rijles of rijexamen niet door kan gaan door overmacht, bijvoorbeeld een verkeersdrukte, pech met het lesvoertuig of een ongeval in de eigen rijles of rijexamen heeft de leerling geen recht op een gratis rijles of rijexamen.
 8. Dat hij of zij tijdens de autorijlessen een geldig identiteitsbewijs mee moet nemen en tijdens de motorrijlessen een geldig autorijbewijs of theoriecertificaat mee moet nemen.
 9. Eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de rijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 10. Een melding bij de rijschool te maken indien sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de leerling nalaat dit te vermelden, kan de rijschool niet aansprakelijk worden gesteld voor enige consequenties.
 11. De aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen; In ernstige gevallen, zoals bij roekeloos rijgedrag of ander zeer (welbewuste) onoplettend rijgedrag waarbij de aanwijzingen niet worden opgevolgd, wordt de bestuurder aansprakelijk gesteld van de ontstane schade.
 12. Op de hoogte te zijn dat men akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden door een (proef)rijles online in te plannen.

Artikel 4 Betalingen

 1. De rijschool is gerechtigd een bedrag aan inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste rijles contant of op rekening van de rijschool te voldoen.
 2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moeten alle betalingen, zoals het lesgeld, tussentijdse toets en rijexamens, middels het online reserveringssysteem van de rijschool moeten gebeuren.
 3. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de rijopleiding zijn lesprijs te verhogen. De leerling heeft in dat geval het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.
 4. Indien contant dient te worden betaald en deze betaling blijft uit, dan ontvangt de leerling een email met de factuur. De rijschool is dan gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratiekosten. Deze zijn minimaal € 20; Indien 8 dagen na de factuur het factuurbedrag niet volledig is voldaan, dan is de leerling automatisch in verzuim. Alsdan wordt over het nog openstaande bedrag rente berekend. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis. Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden, wordt als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door de rijschool uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de leerling tot contante betaling c.q. tot betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.
 5. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan de rijschool de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Alsdan is de rijschool gerechtigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan de rijschool in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie de rijschool zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 95.
 6. Indien de leerling in het verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de rijschool gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloop van de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn. De rijschool dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.
 7. Indien er sprake was geweest van een betaling van een borgsom van de leerling aan de rijschool en de leerling slaagt voor zijn rijbewijs, zal de borgsom na controle van alle financiële verplichtingen, in contanten of op de rekening van de leerling worden gestort.

Artikel 5 Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid

Onderzoek naar de rijvaardigheid, zoals een tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek, versneld bijzonder examen wordt in dit artikel genoemd als “het onderzoek”.

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek middels het online reserveringssysteem aan de rijschool te worden voldaan.
 2. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt, of omdat de leerling geen vereiste, geldige onbeschadigde documenten kan tonen, of omdat de motorrijbewijs-leerling niet de geschikte schoenen bij zich heeft, dan zullen de kosten voor een aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling zijn.
 3. Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling en de vakantieperiode (zoals bij de vakantieregeling CBR geldt) bij de aanvraag van het onderzoek aan de rijschool is opgegeven, dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de rijschool.
 4. De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven.
 5. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen bepaalt de rijschool wanneer de aanvraag voor een onderzoek ingediend gaat worden en wanneer het onderzoek gaat plaatsvinden. Natuurlijk zal de rijschool enig overleg plegen met de leerling tijdens deze fase van de rijopleiding.

Artikel 6 Onderzoek naar de rijvaardigheid

Onderzoek naar de rijvaardigheid, zoals een tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek, versneld bijzonder examen wordt in dit artikel genoemd als “het onderzoek”.

 1. De leerling zal bij het onderzoek een geldig en onbeschadigd legitimatiebewijs en een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) moeten overleggen aan de examinator. De leerling heeft geen recht op een gratis onderzoek van de rijschool indien de leerling niet de gevraagde documenten kan overleggen aan de examinator.
 2. De motorrijbewijs-leerling zal geschikte schoenen moeten dragen tijdens het onderzoek. De motorrijbewijs-leerling heeft geen recht op een gratis onderzoek indien deze leerling geen geschikte schoenen aan heeft tijdens het onderzoek. Onder geschikte schoenen wordt verstaan: stevige schoenen die tegen weer en wind kunnen en die hoog in de enkels zijn en goede bescherming bieden aan de enkels bij een val of ongeval. Geschikte schoenen zijn, bijvoorbeeld: motorlaarzen, stevige boots of bergschoenen. Het door de leerling dragen van slippers, gympen of sneakers tijdens het onderzoek kan de examinator het onderzoek weigeren. In dit geval heeft de leerling geen recht op een gratis inhaal onderzoek van de rijschool.
 3. Indien het CBR, het CCV of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan de rijschool de leerling het lesgeld van één rijlesuur in rekening brengen voor het opnieuw vastgestelde onderzoek. De rijschool is verantwoordelijk voor de kosten van het nieuwe vastgestelde onderzoek.
 4. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:
  1. een familielid tot en met de tweede graad van de leerling of van de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden, c.q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek zelf,
  2. er een spoedopname in het ziekenhuis heeft moeten plaatsvinden.
  3. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is,
  4. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of het CCV of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is,

dan zal de rijschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd of een nieuw onderzoek tegoed heeft van de rijschool.

Indien er sprake is van de genoemde feit in artikel 6 lid 4.1. en lid 4.2. dan zal de leerling zelf een melding hiervan moeten maken bij het CBR, CCV of het Bureau Nader Onderzoek en zal verplicht worden gesteld om wettelijke bewijsdocumenten aan het CBR en de rijschool te moeten overhandigen of doen toekomen. Kan de leerling deze documenten niet overleggen, dan zal de leerling de kosten van een nieuw onderzoek aan de rijschool moeten betalen.

Artikel 7 Beëindiging van de overeenkomst

 1. De leerling is op de hoogte dat de rijschool korting geeft op het op dat moment geldende basis rijlesuurtarief bij aanschaf van een rijlesurenkaart (vast aantal lesuren). Bij beëindiging van de overeenkomst eerder dan het onderzoek vervalt deze korting. Bij de restitutie zal de rijschool de genoten aantal rijlesuren beschouwen als verkocht aantal rijlesuren zonder korting en/of de rijschool zal een terugval plaats laten vinden in één lagere rijlesurenkaart.
 2. De genoemde sancties in artikel 7 lid 1 geld ook in dit artikel, indien de leerling de resterende rijlesurengelden wilt ontvangen bij een beëindiging van de overeenkomst na zijn rijvaardigheidsonderzoek.
 3. De leerling kan de overeenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren. Hierbij is de voorwaarde dat de leerling binnen een jaar na aankoop en factuurdatum van de diensten, zoals rijles of rijlessen met of zonder een tussentijdse toets en/of examen(s), de rijschool hierover schriftelijk informeert. Indien het bedrag ineens bij vooruitbetaling is voldaan dan zal de rijschool het verschuldigde bedrag restitueren en daarbij de factuur als volgt opstellen:
  1. het door hem aan CBR, CCV of BNOR betaalde tussentijdse toets of examengelden zullen worden gecrediteerd indien er sprake is van een feit of feiten genoemd in artikel 6.4 exclusief de examen- aanvraagkosten.
  2. terug te betalen rijlesurengelden zullen worden afgehandeld conform artikel 7 lid 1, indien de leerling de overeenkomst voor het rijvaardigheidsonderzoek heeft beëindigt, of conform artikel 7 lid 2, indien de leerling de overeenkomst na het rijvaardigheidsonderzoek heeft beëindigt.
  3. administratiekosten ter hoogte van minimaal een rijlesuur zal gesommeerd worden.
 4. De rijschool kan de overeenkomst, aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste periode, beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de rijschool redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren. De rijschool zal de leerling terugbetalen van die rijlesurengelden, tussentijdse toetsen en/of examengelden waarvoor de rijschool nog niet heeft gepresteerd. De creditering zal plaatsvinden met in achtneming van artikel 7 lid 3.1 en artikel 7 lid 3.2 en artikel 7 lid 3.3.
 5. De leerling is op de hoogte dat de rijschool de overeenkomst, aangegaan voor rijles of rijlessen met of zonder een tussentijdse toets en/of examen(s) beëindigt, indien de leerling niet binnen een jaar zijn ingekochte rijles of rijlessen met of zonder een tussentijdse toets en/of examen(s) verbruikt. Indien de leerling na de gestelde termijn van een jaar contact opneemt met de rijschool om zijn tegoeden te willen verzilveren, heeft de leerling daar geen enkel recht op en zal de rijschool geen crediteringen doen van enige gelden. De overeenkomst is na het verstreken jaar direct ontbonden. De rijschool is niet verplicht om de leerling herinneringen te versturen voor het verstrijken van de gestelde termijn van een jaar. De betalingen of betalingsachterstanden van de leerling worden overeenkomstig deze algemene voorwaarden afgehandeld.
 6. De leerling of de rijschool kan de overeenkomst alleen schriftelijk beëindigen.
 7. Bij een beëindiging van de overeenkomst als bedoeld in lid 3 of bij een beëindiging van de overeenkomst als bedoeld in lid 4 van dit artikel zullen de tegoeden van de leerling binnen 14 werkdagen na het stopzetten van de rijopleiding door de rijschool worden gerestitueerd.

Artikel 8 Vrijwaring

 1. De rijschool vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of over rijdingen met een tegenpartij tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden door de leerling.
 2. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de rijschool volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

Artikel 9 Aanvullende voorwaarden

 1. Indien er sprake is van een bijzondere rijopleiding (bijvoorbeeld pakketopleiding), dan is de rijschool gerechtigd aanvullende voorwaarden te stellen.
 2. Aanvullende voorwaarden als bedoeld in lid 1 dienen bij de overeenkomst gevoegd te zijn en worden geacht daarvan deel uit te maken.

Artikel 10 Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 Overige

 

 1. Rijinstructeurs maken foto’s van geslaagde leerlingen voor op onze social media accounts zoals, Facebook, Youtube, Twitter en Instagram. Tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen, worden de foto’s van geslaagde cursisten geplaatst op onze social media accounts ter werving van nieuwe klanten.
 2. De motorrijbewijs-leerling die in het bezit is van een autorijbewijs en/of een motor-theoriecertificaat dient zelf de verkeersboetes te betalen die men tijdens zijn of haar motorrijlessen of het rijexamen heeft gekregen. De rijschool kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Deze sanctie geldt niet voor snelheidsboetes waarmee een snelheidsoverschrijding van maximaal 10 km/uur is ontstaan dan de toegestane snelheid.
 3. De motorrijbewijs-leerling kan de betreffende motorrijles of het rijexamen niet vergoed krijgen indien deze leerling zijn rijinstructeur of examinator kwijt raakt, als er op dat moment verkeersdrukte of overmacht heerst of als er pech ontstaat met één van de les- of volgvoertuigen. Deze leerlingen moeten, indien in bezit, altijd hun geldige autorijbewijs of een ander geldig legitimatiebewijs en mobiele telefoon bij zich hebben, zodat er contact kan worden gelegd.
 4. Indien de rijschool schade heeft geleden aan zijn lesvoertuig, die veroorzaakt is door de leerling door opzet, grove schuld, grove nalatigheid, roekeloos rijden of door niet opvolgen van de instructies van de rij-instructeur, zal de leerling alle geleden schade moeten vergoeden aan de rijschool.
 5. Indien de rijschool schade heeft geleden aan zijn materialen, die in bruikleen aan de leerling tijdens de motorrijopleiding zijn verschaft, zoals communicatieapparatuur, helmen, motorjassen, motorhandschoenen en motorbroeken, zal de leerling alle geleden schade moeten vergoeden aan de rijschool.
 6. De motorrijbewijs-leerling is op de hoogte dat hij/zij ook met geschikte schoenen moet komen in zijn motor(proef)rijles. Artikel 6.2. beschrijft wat geschikte schoenen zijn.